Objavljeni radovi

2022.

Benešić, Julije. 2022. Rječnik hrvatskoga književnoga jezika od preporoda do I. G. Kovačića, sv. 15. ta–uljudba / ur. Josip Bratulić, Anja Nikolić-Hoyt i Marko Samardžija; priređivači Ivana Filipović Petrović, Anja Nikolić-Hoyt i Bojana Schubert. Zagreb: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti.

Nikolić-Hoyt, Anja. 2022. Predgovor. Julije Benešić: Rječnik hrvatskoga književnoga jezika od preporoda do I. G. Kovačića, sv. 15. ta–uljudba / ur. Josip Bratulić, Anja Nikolić-Hoyt i Marko Samardžija; priređivači Ivana Filipović Petrović, Anja Nikolić-Hoyt i Bojana Schubert. Zagreb: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti.

Filipović Petrović, Ivana. 2022. The lexicography of Croatian. International Handbook of Modern Lexis and Lexicography / ur. Patrick Hanks i Gilles-Maurice de Schryver. Berlin–Heidelberg: Springer.

2021.

Filipović Petrović, Ivana. 2021. Na vrelu frazema u književnosti: stupanj konvencionaliziranosti višerječnica iz Benešićeva Rječnika. Kroz prostor i vrijeme: zbornik u čast Miri Menac-Mihalić / ur. Anđela Frančić, Boris Kuzmić i Marija Malnar Jurišić. Zagreb: FF Press, 389–406.

2020.

Nikolić-Hoyt, Anja. 2020. Iz riznice Benešićeva rječnika i Somatskoga tezaurusa hrvatskoga jezika. Filologija, 75, 47–65.

Nikolić-Hoyt, Anja. 2020. Ludička komponenta imenovanja. Svijet od riječi: terminološki i leksikografski ogledi / ur. Ivana Brač i Ana Ostroški Anić. Zagreb: Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, 67–80.

2019.

Nikolić-Hoyt, Anja. 2019. Benešićev rječnik kao svjedočanstvo smjena paradigmi. Studije o europskim intelektualcima na prijelazu XIX. u XX. stoljeće / ur. Daniel Mikulaco. Pula: Sveučilište Jurja Dobrile u Puli i Ogranak Matice hrvatske u Puli, 130–140.

2018.

Filipović Petrović, Ivana. 2018. Rječnička uloga u razvoju frazeologije na primjeru frazemske varijantnosti u Benešićevu rječniku. Šesti hrvatski slavistički kongres: zbornik radova sa znanstvenoga skupa s međunarodnim sudjelovanjem održanoga u Vukovaru i Vinkovcima od 10. do 13. rujna 2014. Drugi svezak / ur. Stipe Botica, Davor Nikolić, Josipa Tomašić i Ivana Vidović Bolt. Zagreb: Hrvatsko filološko društvo, 1103–1112.

Filipović Petrović, Ivana. 2018. Kada se sretnu leksikografija i frazeologija. Zagreb: Srednja Europa.

Nikolić-Hoyt, Anja. 2018. Nestati gubeći se u obrisu: o iščezlim devetnaestostoljetnim pridjevima i prilozima hrvatskoga jezika, njihovim tvorbenim obrascima, semantici i stilskoj jedrini. Poglavlja iz romanske filologije: Zbornik u čast prof. dr. Augusta Kovačeca / ur. Nina Lanović, Maslina Ljubičić, Maša Musulin, Petar Radosavljević i Sanja Šoštarić. Zagreb: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu i FF Press, 455–472.

Schubert, Bojana. 2018. Senjani u Benešićevu rječniku iliti o lijevoj strani Rječnika hrvatskoga književnoga jezika od preporoda do I. G. Kovačića. Zbornik radova 1. senjskog interdisciplinarnog simpozija “Zdravo ste nam, braćo, u kamenu Senju!” (nova čitanja). Ur. Ana Vukelić. Senj: Grad Senj, 111 – 133.

2017.

Benešić, Julije. 2017. Rječnik hrvatskoga književnoga jezika od preporoda do I. G. Kovačića, sv. 14. spužvica–švrljuga. / ur. Milan Moguš, Anja Nikolić-Hoyt; priređivači Ivana Filipović Petrović, Milan Moguš, Anja Nikolić-Hoyt i Bojana Schubert. Zagreb: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti.

Nikolić-Hoyt, Anja. 2017. Predgovor. Julije Benešić: Rječnik hrvatskoga književnoga jezika od preporoda do I. G. Kovačića, sv. 14. spužvica–švrljuga. / ur. Milan Moguš, Anja Nikolić-Hoyt; priređivači Ivana Filipović Petrović, Milan Moguš, Anja Nikolić-Hoyt i Bojana Schubert. Zagreb: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti.

Nikolić-Hoyt, Anja. 2017. Pogled u prošlost i budućnost (hrvatske povijesne) leksikografije. Filologija, 68, 127–142.

Nikolić-Hoyt, Anja. 2017. Paralelne korpusne glose i dokumentacijski potencijal Benešićeva rječnika. Fluminensia, 29/2, 69–89.

2015.

Filipović Petrović, Ivana. 2015. Completing the Unfinished: A Descriptive Dictionary of the Croatian Literary Language. Planning non-­existent dictionaries / ur. João Paulo Silvestre i Alina Villalva. Lisabon: Centro de Linguística da Universidade de Lisboa ‒ Universidade de Aveiro, 42–53.

2014.

Filipović Petrović, Ivana. 2014. Status frazema u Benešićevu Rječniku hrvatskoga književnoga jezika od preporoda do I. G. Kovačića. Doktorska disertacija.

2013.

Benešić, Julije. 2013. Rječnik hrvatskoga književnoga jezika od preporoda do I. G. Kovačića, sv. 13. sspužvast / ur. Milan Moguš, Anja Nikolić-Hoyt i Josip Vončina; priređivači Ivana Filipović Petrović, Alemko Gluhak, Bojana Marković i Anja Nikolić-Hoyt. Zagreb: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti.

Nikolić-Hoyt, Anja. 2013. Predgovor. Julije Benešić: Rječnik hrvatskoga književnoga jezika od preporoda do I. G. Kovačića, sv. 13. sspužvast / ur. Milan Moguš, Anja Nikolić-Hoyt i Josip Vončina; priređivači Ivana Filipović Petrović, Alemko Gluhak, Bojana Marković i Anja Nikolić-Hoyt. Zagreb: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti.

Filipović Petrović, Ivana i Bojana Schubert. 2013. O revidiranju popisa pisaca i djela iz kojih su uzimani citati. Julije Benešić: Rječnik hrvatskoga književnoga jezika od preporoda do I. G. Kovačića, sv. 13. sspužvast / ur. Milan Moguš, Anja Nikolić-Hoyt i Josip Vončina; priređivači Ivana Filipović Petrović, Alemko Gluhak, Bojana Marković i Anja Nikolić-Hoyt. Zagreb: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, XI–XIV.

Nikolić-Hoyt, Anja. 2013. U pozadini rječnika, Fluminensia, 25/1, 151–166.

2012.

Filipović Petrović, Ivana. 2012. Leksikografska obrada frazema u Benešićevu »Rječniku hrvatskoga književnoga jezika od preporoda do I. G. KovačićaFilologija 58, 115–132.

Filipović Petrović, Ivana. 2012. Kognitivnolingvistički pristup razumijevanju metaforičkih značenja u Benešićevu »Rječniku hrvatskoga književnoga jezikaAktualna istraživanja u primijenjenoj lingvistici: zbornik radova s 25. međunarodnog skupa Hrvatskoga društva za primijenjenu lingvistiku / ur.  Leonard Pon, Vladimir Karabalić i Sanja Cimer. Osijek: HDPL, 512–536.

2011.

Nikolić-Hoyt, Anja. 2011. Completing an unfinished historical dictionary. ORA Conference: The Fifth International Conference on Historical Lexicography and Lexicology (ICHLL5) – Selected proceedings / ur. Charlotte Brewer. Oxford: Oxford Research Archive (ORA).

2010.

Nikolić-Hoyt, Anja. 2010. Uz dovršavanje Benešićeva rječnika. Filologija, 55, 2010, 61–87.

Skip to content